Οικουμενικό πατριαρχείο - Ιερός Ναός Γενήσεως Θεοτόκου Μπεντεβή Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης

 

Φιλανθρωπία Ιερού Ναού Γενήσεως Θεοτόκου Μπεντεβή

Ένα από τα σοβαρά θέματα που απασχολούν την Ενορία μας και που με πολύ αγάπη..Περισσότερα

Κοινωνικό φροντιστήριο Ιερού Ναού Γενήσεως Θεοτόκου Μπεντεβή

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο της Ενορίας μας λειτουργεί 4 συνεχή χρόνια και..Περισσότερα

Ιστορικό Ιερού Ναού Γενήσεως Θεοτόκου Μπεντεβή

Ήταν μεγάλος ο πόθος των κατοίκων της περιοχής Μπεντεβή Καμάρας και Παλαιού..Περισσότερα

Πρόγραμμα Ιερού Ναού Γενήσεως Θεοτόκου Μπεντεβή

Πρόγραμμα του Ιερού Ναού Γενήσεως Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλειου..Περισσότερα

Τω αγίω και Μεγάλω Σαββάτω την θεόσωμον ταφήν και την εις άδου κάθοδον του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού εορτάζομεν, δι’ων της φθοράς το ημέτερον γένος ανακληθέν,προς αιωνίαν ζωήν μεταβέβηκε.

Η εις 'Αδου κάθοδος

ΣΗΜΕΡΑ ΤΕΛΕΙΤΑΙ Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Η Αποκαθήλωση

Στιχηρό ιδιόμελο ήχος α΄
Πάσα η κτίσις, ηλλοιούτο φόβω
θεωρούσά σε, εν Σταυρώ κρεμάμενον Χριστέ,
ο ήλιος εσκοτίζετο, και γης τα θεμέλια συνεταράττετο
τα πάντα συνέπασχον, τώ τα πάντα κτίσαντι.
Ο εκουσίως δι΄ημάς υπομείνας, Κύριε, δόξα σοι.

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Προκείμενον, Ήχος πλ. β΄- Ψαλμός 86.
Στιχ. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρας εκέκραξα.
Προς Κορινθίους Α΄Επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα (Κεφ. Α΄18 - β΄2)
Αδελφοί, ο λόγος ο του Σταυρού τοίς μεν απολλυμένοις
νοις μωρία εστί, τοις δε σωζομένοις ημίν δύναμις Θεού
εστί. Γέγραπται γάρ: <<Απολώ την σοφίαν των σοφών,
και την σύνεσιν των συνετών αθετήσω>>. Πού σοφός;
πού γραμματεύς; πού συζητητής του αιώνος τούτου;

Ο Επιτάφιος θρήνος
Τα εγκώμια, Στάσις πρώτη, ήχος πλ. α'

Η ζωή εν τάφω,κατετέθης Χριστέ,
και αγγέλων στρατιαί εξεπλήττοντο,
συγκατάβασιν δοξάζουσαι την σήν.

Η ζωή πως θνήσκεις;Πώς και τάφω οικείς;
του θανάτου το βασίλειον λύεις δε
και του Άδου τους νεκρούς εξανιστάς.
Μεγαλύνομέν σε, Ιησού Βασιλεύ,
και τιμώμεν την ταφήν και τα πάθη σου,
δι’ών έσωσας ημάς εκ της φθοράς.
Προσκυνώ το πάθος, ανυμνώ την ταφήν,
μεγαλύνω σου το κράτος, φιλάνθρωπε,
δι’ών λέλυμαι παθών φθοροποιών.
Δόξα Πατρί…
Ανυμνούμεν, Λόγε,
σε των πάντων Θεόν,
συν Πατρί και τω Αγίω σου Πνεύματι
και δοξάζομεν την θείαν σου ταφήν.
Και νύν…Θεοτοκίον.
Μακαρίζομέν σε, Θεοτόκε Αγνή,
και τιμώμεν την ταφήν την τριήμερον
του Υιού σου και Θεού ημών πιστώς.

Ευλογητάρια, αναστάσιμα. Ήχος πλ. α'
Ευλογητός ει, Κύριε, διδαξόν με τα δικαιώματά σου
Των αγγέλων ο δήμος κατεπλάγη ορών σε,
εν νεκροίς λογισθέντα,
του θανάτου δε, Σωτήρ, την ισχύν καθελόντα
και συν εαυτώ τον Αδάμ εγείραντα
και εξ Άδου πάντας ελευθερώσαντα.
Δόξα…Τριαδικόν.
Προσκυνούμεν Πατέρα και τον τούτου Υιόν τε
και το Άγιον Πνεύμα,
την Αγία Τριάδα εν μια τη ουσία, συν τοις Σεραφείμ
κράζοντες το Άγιος,Άγιος,Άγιος ει, Κύριε.
Και νύν…Θεοτοκίον.
Ζωοδότην τεκούσα,ελυτρώσω,Παρθένε, τον Αδάμ αμαρτίας
χαρμονήν δε τη Εύα αντί λύπης παρέσχες,
ρεύσαντα ζωής, ίθυνε προς ταύτην δε,
ο εκ σού σαρκωθείς Θεός και άνθρωπος.
Αντί δε του χεροβικού τό παρόν Τροπάριον

Ήχος πλάγιος α΄
Σιγησάτω πάσα σάρξ βροτεία και στήτω μετά φόβου καί τρόμου,
καί μηδέν γήινον εν εαυτή λογιζέσθω. Ο γαπ βασιλεύς των βασιλευόντων,
καί Κύριος των κυριευόντων, προσέρχεται σφαγιασθήναι και δοθήναι εις
βρώσιν τοις πιστοίς. προηγούνται δέ τούτου οι χοροί των Αγγέλων μετά πάσης
αρχής καί εξουσίας*, τά πολυόματα Χερουβίμ καί τά εξαπτέρυγα Σεραφίμ, τάς όψεις
καλύπτοντα, καί βοώντα τον ύμνον. Αλληλούϊα , αλληλούϊα, αλληλούϊα.

Πηγή: http://www.imkby.gr