Οικουμενικό πατριαρχείο - Ιερός Ναός Γενήσεως Θεοτόκου Μπεντεβή Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης

 

Φιλανθρωπία Ιερού Ναού Γενήσεως Θεοτόκου Μπεντεβή

Ένα από τα σοβαρά θέματα που απασχολούν την Ενορία μας και που με πολύ αγάπη..Περισσότερα

Κοινωνικό φροντιστήριο Ιερού Ναού Γενήσεως Θεοτόκου Μπεντεβή

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο της Ενορίας μας λειτουργεί 4 συνεχή χρόνια και..Περισσότερα

Ιστορικό Ιερού Ναού Γενήσεως Θεοτόκου Μπεντεβή

Ήταν μεγάλος ο πόθος των κατοίκων της περιοχής Μπεντεβή Καμάρας και Παλαιού..Περισσότερα

Πρόγραμμα Ιερού Ναού Γενήσεως Θεοτόκου Μπεντεβή

Πρόγραμμα του Ιερού Ναού Γενήσεως Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλειου..Περισσότερα

Τη αγία και Μεγάλη Παρασκευή,τα άγια και  σωτήρια και φρικτά πάθη του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού επιτελούμεν τους εμπτυσμούς, τα ραπίσματα,τα κολαφίσματα,τας ύβρεις, τους γέλωτας,την πορφυράν χλαίναν,τον κάλαμον, τον σπόγγον, το όξος, τους ήλους, την λόγχην,και προ πάντων τον σταυρόν και τον θάνατον,ά δι’ ημάς εκών κατεδέξατο έτι δε και την του ευγνώμονος ληστού, του συσσταυρωθέντος αυτώ σωτήριον εν τω σταυρώ ομολογίαν.

Η ακολουθία των Παθών
Από την Υμνολογία της ημέρας

Τροπάριο ήχος πλ. δ΄ κατά τριφωνία (ΝαΝά) μέλος Γρηγορίου Πρωτοψάλτου
Ότε οι ένδοξοι μαθηταί
εν τώ νοιπτήρι του δείπνου εφωτίζοντο,
τότε ο Ιούδας ο δυσσεβής
φιλαργυρίαν νοδήσας εσκοτίζετο
και ανόμοις κριταίς, σε τον δίκαον κριτήν παραδίδωσι.
Βλέπε χρημάτων εραστά,
τον διά ταύτα αγχόνη χρησάμενον
φεύγε ακόρεστον ψυχήν,
τη διδασκάλω τοιαύτα τολμήσασαν.
Ο περί πάντας αγαθός, Κύριε δόξα σοι.

 

Αντίφωνον α΄. Ήχος πλ. δ'
Άρχοντες λαών συνήχθησαν κατά του Κυρίου,
και κατά του Χριστού αυτού.
Λόγον παράνομον, κατέθεντο κατ΄εμού
Κύριε, Κύριε, μη εγκαταλίπης με.
Τάς αισθήσεις ημών,
καθαράς τώ Χριστώ παραστήσωμεν,
και ως φίλοι αυτού, τάς ψυχάς ημών θύσωμεν δι΄αυτόν,
και μη τάς μερίμναις του βίου,
συμπνιγώμεν ως ο Ιούδας,
αλλ΄εν τοίς ταμείοις ημών κράξωμεν
Πάτερ ημών, ο εν τοίς ουρανοίς,
από του πονηρού ρύσαι ημάς.
Δόξα, και νυν. Θεοτόκιον
Παρθένος έτεκες απειρόγαμε,
και παρθένος έμεινας, Μήτερ ανύμφευτε,
Θεοτόκε Μαρία
Χριστόν τον Θεόν ημών ικέτευε,
σωθήναι ημάς.

 

Αντίφωνον β΄. Ήχος πλ. β'
Έδραμε λέγων ο Ιούδας, τοίς παρανόμοις γραμματεύσι
τι μοί θέλετε δούναι, καγώ υμίν παραδώσω αυτόν;
Έν μέσω δε των συμφωνούντων,
αυτός ειστήκεις αοράτως συμφωνούμενος.
Καρδιογνώστα, φείσαι των ψυχών ημών.
΄Εν ελέει τον Θεόν θεραπεύσωμεν,
ώσπερ Μαρία επί του δείπνου,
και μη κτησώμεθα φιλαργυρίαν, ως ο Ιούδας,
ίνα πάντοτε μετά Χριστού,
του Θεού εσώμεθα.
Δόξα, και νυν. Θεοτοκίον.
Όν έτεκες Παρθένε ανερμηνεύτως,
διά παντός ως φιλάνθρωπον,
μη διαλίπης δυσωπούσα,
ίνα κινδύνων σώση τους είς σε καταφεύγοντας.

Αντίφωνον δ΄. Ήχος πλ. α΄
Σήμερον ο Ιούδας, καταλιμπάνει τον διδάσκαλον,
και παραλαμβάνει τον διάβολον
τυφλούται τώ πάθει της φιλαργυρίας
εκπίπτει του φωτός, ο εσκοτισμένος
πώς γάρ ηδύνατο βλέπειν,
ο τον φωστήρα πωλήσας, τριάκοντα αργυρίων;
Αλλ΄ημίν ανέτειλεν ο παθών υπέρ του κόσμου
προς όν βοήσωμεν
ο παθών και συμπαθών ανθρώποις, δόξα σοι.
Σήμερον ο Ιούδας, παραποιείται θεοσέβειαν,
και αλλοτριούται του χαρίσματος
υπάρχων μαθητής, γίνεται προδότης
έν ήθει φιλικ, δόλον υποκρύπτει,
και προτιμάται αφρόνως της του Δεσπότου αγάπης,
τριάκοντα αργύρια,
οδηγός γενόμενος, συνεδρίου παρανόμου.
Ημείς δε έχοντες σωτηρία τον Χριστόν,
αυτόν δοξάσωμεν.

Αντίφωνον ζ΄. Ήχος πλ. δ
Τρίτον αρνησάμενος ο Πέτρος,
ευθέως το ρηθέν αυτώ συνήκεν,
αλλά προσήγαγέ σοι δάκρυα μετανοίας.
Ο Θεός ιλάσθητί μοι και σώσόν με.
Δόξα, και νυν. Θεοτοκίον.
Ως πύλη σωτήριον, και Παράδεισον τερπνόν,
και φωτός αιδίου νεφέλην υπάρχουσαν,
την αγίαν Παρθένον υμνήσωμεν άπαντες,
λέγοντες το χαίρε αυτή.
Αντίφωνον ι΄. Ήχος πλ. β'
Ο αναβαλλόμενος φώς ως ιμάτιον,
γυμνός είς κρίσιν ίστατο,
και έν σιαγόνι ράπισμα εδέξατο,
υπό χειρών ών έπλασεν
ό δε παράνομος λαός,
τώ σταυρώ προσήλωσε τον Κύριο της δόξης
τότε το καταπέτασμα του ναού εσχίσθη,
ο ήλιος εσκότασε,
μη φέρων θεάσασθαι, Θεόν υβριζόμενον,
όν τρέμει τά σύμπαντα
αυτόν προσκυνήσωμεν.
Ό μαθητής ηρνήσατο, ο ληστής εβόησε
Μνήσθητί μο Κύριε, έν τη βασιλεία σου.
Δόξα, και νυν. Θεοτόκιον.
Ειρήνευσον τον κόσμον,
ο εκ Παρθένου καταδεξάμενος, Κύριε,
σάρκα φορέσαι υπέρ δούλων.
Ίνα συμφώνως σε δοξολογούμεν φιλάνθρωπε.

 

Αντίφωνον ιε΄. Ήχος πλ. β'
Σήμερον κρεμάται επί ξύλου, ο έν ύδασι την γήν κρεμάσας (γ΄)
Στέφανον εξ΄ακανθών περιτίθεται, ο περιβάλλων τον ουρανόν εν νεφέλαις.
Ράπισμα κατεδέξατο, ο έν Ιορδάνη ελευθερώσας τον Αδάμ.
Ήλοις προσηλώθη, ο νυμφίος της Εκκλησίας.
Λόγχη εκεντήθη, ο Υιός της Παρθένου.
Προσκυνούμέν σου τά πάθη, Χριστέ (γ΄)
Δείξον ημίν και την ένδοξόν σου ανάσταση.

 

Ευαγγέλιο ΣΤ'. Εκ του κατά Μάρκον (ιε' 16-32)
Τω καιρώ εκείνω, οι στρατιώτες απήγαγον τον Ιησούν έσω της αυλής, ο έστι Πραιτώριον και συγκαλούσιν όλην την σπείραν. Και ενδύουσιν αυτόν πορφύραν, και περιτιθέασιν αυτώ πλέξαντες ακάνθινον στέφανον. Και ήρξαντο ασπάζεσθαι αυτόν, και λέγειν Χαίρε ο Βασιλεύς τον Ιουδαίων. Και έτυπτον αυτού την κεφαλήν καλάμω, και ενέπτυον αυτώ, και τιθέντες τα γόνατα προσεκύνουν αυτώ. Και ότε ενέπαιξαν αυτώ, εξέδυσαν αυτόν την πορφύρα, και ενέδυσαν αυτόν τα ιμάτια τα ίδια και εξάγουσιν αυτόν, ίνα σταύρωσιν αυτόν. Και αγγαρεύσουσι παράγοντα τινα Σίμωνα Κυρηναίον, ( ερχόμενον από αγρού, τον πατέρα Αλεξάνδρου και Ρούφου, ) ίνα άρη τον Σταυρόν αυτού. Και φέρουσιν αύτον επί Γολγοθά τόπον ο έστι μεθερμηνευόμενον, Κρανίου τόπος. Και εδίδουν αυτώ πιείν εσμυρνισμένον οίνον Ο δε ουκ έλαβε. Και σταυρώντες αυτόν, διαμέριζον τα ιμάτια αυτού, βάλλοντες κλήρον επ΄ αυτά, τις τι άκρη. Και ην η επιγραφή της αιτίας αυτού επιγεγραμένη Ο Βασιλεύς των Ιουδαίων. Και συν αυτώ σταυρούσι δύω ληστάς ένα εκ δεξιών, και ένα εξ ευωνύμων αυτού. Και επληρώθη η Γραφή, η λέγουσα Και μετά ανόμων ελογίσθη. Και οι παραπορευόμενοι εβλασφήμουν αυτόν, κινούντες τας κεφαλάς αυτών, και λέγοντες Ουά, ο καταλύων τον ναόν, και εν τρισίν ημέραις οικοδομών, σώσον σεαυτόν, και κατάβα από του Σταυρού. Ομοίως δε και οι Αρχιερείς εμπαίζοντες προς αλλήλους μετά των Γραμματέων, έλεγον Άλλους έσωσεν, εαυτόν του ου δύναται σώσαι. Ο Χριστός ο Βασιλεύς του Ισραήλ, καταβάτω νυν από του Σταυρού, ίνα ίδωμεν, και πιστεύσωμεν αυτώ.

Οι Μακαρισμοί. Ήχος δ΄(λεγετος)
Μακάριοι οι πραείς, οτι αυτοί κληρονομήσουσιν την γήν.
Διά ξύλου ο Αδάμ, παραδείσου γέγονε άποικος
διά ξύλου δε Σταυρού, ο ληστής Παράδεισον ώκησεν
ο μέν γάρ γευσάμενο, εντολήν ηθέτησε του ποιήσαντος
ο δε συσταυρούμενο, Θεόν ωμολόγησε τον κρυπτόμενον,
Μνήσθητί μου βοών εν τη βασιλεία σου.
Είς τους Αίνους. Δόξα.
Εξέδυσάν με τα ιμάτιά μου,
και ενέδυσάν με χλαμύδα κόκκινην
έθηκαν επί την κεφαλήν μου στέφανον εξ΄ακανθών,
και επί την δεξιάν μου χείρα έδωκαν κάλαμον,
ίνα συντρίψω αυτούς ως σκεύη κεραμέως.
Και νυν.
Τον νώτον μου έδωκα είς μαστίγωσιν,
το δε πρόσωπόν μου ούκ απεστράφη
από αισχύνης εμπτυσμάτων
βήματι Πιλάτου παρέστην
και σταυρόν υπέμεινα,
διά την του κόσμου σωτηρίαν.
Απολυτίκιον. Ήχος δ'
Εξηγόρησας ημάς, εκ της κατάρας του νόμου,
τω τιμίω σου αίματι
τω Σταυρώ προσηλωθείς, και τη λόγχει κεντηθείς,
την αθανασίαν επήγασας ανθρώποις
Σωτήρ ημών δόξασοι.