Οικουμενικό πατριαρχείο - Ιερός Ναός Γενήσεως Θεοτόκου Μπεντεβή Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης

 

Φιλανθρωπία Ιερού Ναού Γενήσεως Θεοτόκου Μπεντεβή

Ένα από τα σοβαρά θέματα που απασχολούν την Ενορία μας και που με πολύ αγάπη..Περισσότερα

Κοινωνικό φροντιστήριο Ιερού Ναού Γενήσεως Θεοτόκου Μπεντεβή

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο της Ενορίας μας λειτουργεί 4 συνεχή χρόνια και..Περισσότερα

Ιστορικό Ιερού Ναού Γενήσεως Θεοτόκου Μπεντεβή

Ήταν μεγάλος ο πόθος των κατοίκων της περιοχής Μπεντεβή Καμάρας και Παλαιού..Περισσότερα

Πρόγραμμα Ιερού Ναού Γενήσεως Θεοτόκου Μπεντεβή

Πρόγραμμα του Ιερού Ναού Γενήσεως Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλειου..Περισσότερα

Τη αγία και Μεγάλη Πέμπτη , οι τα πάντα καλώς διαταξάμενοι θείοι πατέρες, αλληλοδιαδόχως εκ τε των θείων αποστόλων και ιερών Ευαγγελίων, παραδεδώκασιν ημίν τέσσαρά τινα εορτάζειν τον ιερόν νιπτήρα, τον μυστικόν δείπνον(δηλαδή την παράδοσιν των καθ’ημάς φρικτών μυστηρίων), την υπερφυά προσευχήν και την προδοσίαν αυτήν.

Ο Μυστικός Δείπνος

ΣΗΜΕΡΑ ΤΕΛΕΙΤΑΙ Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Εκ του κατά Λουκάν (ΚΒ' 1-39)


Τω καιρώ εκείνω, ήγγιζεν η εορτή των αζύμων, η λεγομένη Πάσχα. Και εζήτουν οι Αρχιερείς, και οι γραμματείς, το πως ανέλωσιν τον Ιησούν εφοβούνται γαρ τον λαόν. Εισήλθε δε ο σατανάς εις Ιούδαν τον επικαλούμενον Ισκαριώτην, όντα εκ του αριθμού των Δώδεκα. Και απελθών συνελάλησε τοις Αρχιερεύσι, και τοις Στρατηγοίς, το, πως αυτόν παραδώ αυτοίς. Και εχάρησαν και συνέθετο αυτώ αργύρια δούναι. Και εξομολόγησε και εζήτει ευκαιρίαν του παραδούναι αυτόν αυτοίς άτερ όχλου. Ήλθε δε η ημέρα των αζύμων, εν η έδει θύεσθαι το Πάσχα και απέστειλε Πέτρον και Ιωάννην, ειπών Πορευθέντες, ετοιμάσατε ημίν το Πάσχα, ίνα φάγωμεν. Οι δε είπον αυτώ Που θέλεις ετοιμάσωμεν; Ο δε είπεν αυτοίς Ιδού, εισελθόντων υμών εις την Πόλιν, συναντήσει υμίν άνθρωπος κεράμιον ύδατος βαστάζων ακολουθήσατε αυτώ εις την οικίαν, ου εισπορεύεται και ερείτε τω οικοδεσπότη της οικίας Λέγει σοι ο Διδάσκαλος Που έστι το κατάλυμα, όπου το Πάσχα μετά των Μαθητών μου φάγω; Κακείνος υμίν δείξει ανώγεον μέγα εστρωμένον εκεί ετοιμάσατε. Απελθόντες δε εύρον καθώς είρηκεν αυτοίς και ητοίμασαν το Πάσχα. Και ότε εγένετο η ώρα, ανέπεσε, και οι δώδεκα Απόστολοι συν αυτώ και είπε προς αυτούς Επιθυμία επεθύμησα τούτο το Πάσχα φαγείν μεθ΄ υμών, προ του με παθείν. Λέγω γαρ υμίν, ότι ουκέτι ου μη φάγω εξ αυτού, έως ότου πληρωθή εν τη βασιλεία του Θεού. Και δεξάμενος ποτήριον, ευχαριστήσας είπε Λάβετε τούτο, και διαμερίσατε εαυτοίς λέγω γαρ υμίν, ότι ου μη πίω από του γενήματος της αμπέλου, έως ότου η βασιλεία του Θεού έλθει. Και λαβών άρτον, ευχαριστήσας έκλασε και έδωκεν αυτοίς, λέγων Τούτο εστί το σώμα μου, το υπέρ υμών διδόμενον τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνησιν. Ωσαύτως και το ποτήριον, μετά το δειπνήσαι, λέγων Τούτο το ποτήριον, η καινή διαθήκη εν τω αίματί μου, το υπέρ υμών εκχυνόμενον. Πλην ιδού, η χείρ του παριδόντος με απ΄ εμού επί της τραπέζης. Και ο μεν Υιός του ανθρώπου πορεύεται κατά το ωρισμένον πλην ουαί τω ανθρώπω εκείνω, δι΄ ου παραδίδοται. Και αυτοί ήρξαντο συζητείν προς εαυτούς, το, τις άρα είη εξ αυτών ο τούτο μέλλων πράσσειν. Εγένετο δε και φιλονικία εν αυτοίς, το, τις αυτών δοκεί είναι μείζων. Ο δε είπεν αυτοίς Οι βασιλείς των εθνών κυριεύσουσιν αυτών και οι εξουσιάζοντες αυτών ευεργέται καλούνται. Υμείς δε ουχ ούτως αλλ΄ ο μείζων εν υμίν, γενέσθω ως ο νεώτερος και ο ηγούμενος, ως ο διακονών. Τις γαρ μείζων; ο ανακείμενος, η ο διακονων; ουχί ο ανακείμενος; εγώ Δε ειμί εν μέσω υμών, ως ο διακονών. Υμείς δε έστε οι διαμεμενήκοτες μετ΄ εμού εν τοις πειρασμοίς μου. Καγώ διατίθεμαι υμίν, καθώς διέθετό μοι ο Πατήρ μου βασιλείαν ίνα εσθίητε και πίνντε επί της τραπέζης μου εν τη βασιλεία μου, και καθίσησθε επί θρόνων, κρίνοντες τας δώδεκα φυλάς του Ισραήλ. Είπε δε ο Κύριος Σίμων, Σίμων, ιδού, ο σατανάς εξητήσα το υμάς, του σισιάσαι ως τον σίτον εγώ Δε εδεήθην περί σου, ίνα μη εκλείπη η πίστις σου και συ ποτε επιστρέψας, στήριξον τους αδελφούς σου. Ο Δε είπεν αυτώ Κύριε, μετά σου έτοιμος είμι και εις φυλακήν και εις θάνατον πορεύεσθαι. Ο Δε είπε Λέγω σοι, Πέτρε, ου μη φωνήσει σήμερον αλέκτωρ, πριν η τρίς απαρνήση μη ειδέναι με. Και είπεν αυτοίς Ότε απέστειλα υμάς άτερ βαλαντίου, και πήρας, και υποδημάτων, μη τίνος υστερήσατε; Οι δε είπον Ουδενός. Είπεν ουν αυτοίς Αλλά νυν, ο έχων βαλάντιον, αράτω, ομοίως και πήραν και ο έχων, πωλησάτω το ιμάτιον αυτού, και αγορασάτω μάχαιραν. Λέγω γαρ υμίν, ότι έτι τούτο το γεγραμένον δει τελεσθήναι εν εμοί, το Και μετά ανόμων ελογίσθη. Και γαρ τα περί εμού τέλος έχει. Οι δε είπον Κύριε, ιδού μάχαιραι ώδε δύω. Ο δε είπεν αυτοίς Ικανόν έστι. Και εξέλθων, επορεύθη κατά το έθος εις το όρος των Ελαιών ηκολούθησαν δε αυτώ και οι Μαθηται αυτού.

Πηγή: http://www.imkby.gr