Οικουμενικό πατριαρχείο - Ιερός Ναός Γενήσεως Θεοτόκου Μπεντεβή Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης

 

Φιλανθρωπία Ιερού Ναού Γενήσεως Θεοτόκου Μπεντεβή

Ένα από τα σοβαρά θέματα που απασχολούν την Ενορία μας και που με πολύ αγάπη..Περισσότερα

Κοινωνικό φροντιστήριο Ιερού Ναού Γενήσεως Θεοτόκου Μπεντεβή

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο της Ενορίας μας λειτουργεί 4 συνεχή χρόνια και..Περισσότερα

Ιστορικό Ιερού Ναού Γενήσεως Θεοτόκου Μπεντεβή

Ήταν μεγάλος ο πόθος των κατοίκων της περιοχής Μπεντεβή Καμάρας και Παλαιού..Περισσότερα

Πρόγραμμα Ιερού Ναού Γενήσεως Θεοτόκου Μπεντεβή

Πρόγραμμα του Ιερού Ναού Γενήσεως Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλειου..Περισσότερα

Τη αγία και Μεγάλη Τετάρτη ,της αλειψάσης τον Κύριον μύρω

πόρνης γυναικός μνείαν ποιείσθαι οι θειότατοι πατέρες εθέσπισαν,

ότι προ του σωτηρίου πάθους μικρόν τούτο γέγονε.

Το τροπάριο της Κασσιανής
Εκ του κατά Ματθαίον (ΚΣΤ' 6-16)
Του Ιησού γενομένου εν Βηθανία, εν οικία Σίμωνος του λεπρού, προσήλθεν αυτώ γυνή, αλάβαστρον μύρου έχουσα βαρυτίμου, και κατέχεεν επί την κεφάλην αυτού ανακειμένου. Ιδόντες δε οι Μαθηταί αυτού ηγανάκτησαν, λέγοντες Εις τι η απώλεια αυτή; ηδύνατο γαρ τούτο το μύρον πραθήναι πολλού, και δοθήναι πτωχοίς. Γνους δε ο Ιησούς, είπεν αυτοίς Τι κόπους παρέχετε τη γυναικί; έργον γαρ καλόν ειργάσαντο εις εμέ. Τους πτωχούς γαρ πάντοτε έχετε μεθ΄ εαυτών εμέ δε ου πάντοτε έχετε. Βαλούσα γαρ αυτή το μύρον τούτο επί του σώματος μου, προς το ενταφιάσαι με εποίησεν. Αμήν λέγω υμίν, όπου εάν κηρυχθή το Ευαγγέλιον τούτο εν όλω τω κόσμω, λαληθήσεται και ο εποίησεν αύτη, εις μνημόσυνον αυτής. Τότε πορευθείς εις των Δώδεκα, ο λεγόμενος Ιούδας Ισκαριώτης, προς τους Αρχιερείς, είπε Τι θέλετέ μοι δούναι, καγώ υμίν παραδώσω αυτόν; Οι δε έστησαν αυτώ τριάκοντα αργύρια. Και από τότε εζήτει ευκαιρίαν, ίνα αυτόν παραδώ.

Από την Υμνολογία της ημέρας

Στιχήρα των αίνων, Ήχος α΄
Στίχ. α΄ . Αινείτε αυτόν επί ταίς δυναστέιαις αυτού
αινείτε αυτόν κατά τό πλήθος της μεγαλωσύνης αυτού.
Σε τόν της Παρθένου Υιόν
πόρνη επιγνούσα Θεόν έλεγεν,
εν κλαυθμώ δυσωπούσα ,
ως δακρύων άξια πράξασα
διάλυσον το χρέος , ως καγώ του πλοκάμους
αγάπησον φιλούσα την δικαίως μισουμένη ,
και πλησίον τελώνων σε κηρύξω ,
ευεργέτα φιλάνθρωπε.
Στίχ. β΄ Αινείτε αυτόν εν ήχω σάλπιγγος αινείτε αυτόν
εν ψαλτηρίω και κιθάρα.
Το πολύτιμον μύρον , η πόρνη έμιξε μετά δακρύων ,
και εξέχεεν εις τους αχράντους πόδας σου καταφιλούσα
εκείνην ευθύς εδικαίωσας,
ημίν σε συγχώρησιν δώρησαι
ο παθών υπέρ ημών, και σώσον ημάς.

 

Δοξα, και νυν. Ήχος πλ. δ΄, ιδιόμελο (Κασσιανής μοναχής).
Κύριε η εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα γυνή,
την σην αισθομένη θεότητα ,
μυροφόρου αναλαβούσα τάξιν,
οδυρομένη μύρα σοι, προ του ενταφιασμού κομίζει.
Οίμοι! λέγουσα ότι νύξ μοι υπάρχει, οίστροις ακολασίας,
ζοφώδης τε και ασέληνος έρως της αμαρτίας.
Δέξαι μου τας πηγάς των δακρύων,
ο νεφέλαις διεξάγων της θαλάσσης το ύδωρ
κάμφθητί μοι προς τούς στεναγμόυς της καρδιάς,
ο κλίνας τους ουρανούς τη αφάτω σου κενώσει.
Καταφιλήσω τους αχράντους σου πόδας,
αποσμήξω δε τούτους πάλιν τοις της κεφαλής μου βοτρύχοις
ων εν τω Πραδείσω Εύα το δειλινόν, κρότος τοις ωσί ηχηθείσα,
τω φόβο εκρύβη. Αμαρτιών μου τα πλήθη και κριμάτων σου αβύσους, τις εξιχνιάσει, ψυχισώστα Σωτήρ μου;
Μή με την σοι δούλην παρίδης, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος.

Πηγή: http://www.imkby.gr